Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Westervoort/SCORIJssel
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 225 / 250
BVO (nieuwbouw/verbouw) ca. 1.370 b.v.o in twee bouwlagen / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten Eén lokaal is in gebruik t.b.v. kinderopvang/buitenschoolse opvang
Medegebruikers van het gebouw St. De Kangoeroe kinderopvang/buitenschoolse opvang

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2007
Datum bouwkundige oplevering 10-10-2010
Ingebruikname project 05-11-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPU 0,8

Bouwpartners

Architectenbureau Van Hoogevest Architecten, Westsingel 9, 3811 BA AMERSFOORT.
Overige ontwerpers en adviseurs Inbo Stedenbouwkundigen en Landschapsarchitecten, Postbus 57, 3930 EB WOUDENBERG.
Aannemer(s) Bouwbedrijf Zegers Ede BV, Postbus 31, 6710 BA EDE.

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 2,3 miljoen euro; later 3 ton extra bijgeraamd.
Type aanvullend bedrag toepassing energiezuinige maatregelen + aanleg van een groendak; zie voor verdeling financiering hierna
Bedrag € 245.000,00
Aangewend voor Gebalanceerd ventilatiesysteem; koelen en verwarmen (vloerverwarmingssysteem met warmtepomp; deze kosten zijn gezamenlijk gedragen door a. provincie € 100.000,00; b. gemeente € 65.000,00 en c. schoolbestuur € 65.000,00. Bovendien is € 15.000,00 subsidie Stadsregio Arnhem-Nijmegen/Senter Novem voor de aanleg van een groendak ontvangen.
Type aanvullend bedrag bijkomende kosten
Bedrag € 45.000,00
Aangewend voor Opknappen tijdlijke huivesting (noodlokalen) van de leerlingen als overbrugging van de bouwperiode
Type aanvullend bedrag bijkomende bouw- en planontwikkelkosten
Bedrag € 190.000,00
Aangewend voor Asbest- en bodemsanering, afvoer grond, leges, aanschaf lift, entresols in lesruimten, planschadeclaims, sloopkosten e.d.
Totale stichtingskosten 2,6 miljoen euro; SCORIJssel heeft daarnaast de terreininrichting ad € 72.000,00 en de losse inrichting zelf betaald.

Motivatie

Onze visie zit in vier pijlers die de Brug stevigheid geven: welbevinden, ontwikkeling, zorg en verantwoordelijkheid.“Welbevinden” is de belangrijkste. Voor elk mens geldt: je functioneert beter als je lekker in je vel zit. Wij bieden de kinderen in de eerste plaats een veilige leefomgeving, een sfeer van warmte, gezelligheid en openheid. Wie bij ons binnenstapt voelt dat gelijk. Via zij-entrees komen de groepen twee-aan-twee binnen. Zij worden niet onder de voet gelopen; klein en groot hinderen elkaar niet. De openheid is aanwezig via grote glaswanden, in de buitengevel en in de binnenkant van de lokalen naar het speelleerplein toe. Warmte en gezelligheid uiten zich in de warm rood-bruin-oker- tinten binnen.“Ontwikkeling”: zo optimaal mogelijk onderwijs aan alle kinderen die bij ons komen. Wij werken “ontwikkelingsgericht”. Wij gaan uit van een hoge betrokkenheid van kinderen bij voor hen betekenisvolle activiteiten. De diverse manieren waarop kinderen kunnen leren, ondersteunen wij door de theorie van de Meervoudige Intelligentie (Howard Gardner). Bij ons is alle gelegenheid om betekenisvolle activiteiten aan te bieden. In de hoeken/ateliers in elk lokaal, in tussenruimten (bovenbouw: ook op de zoldertjes) waar pc’s/notebooks zijn, op het Leerplein en buiten. Het is mogelijk om alleen of in kleine/grotere groepen te spelen/leren; die flexibele, multifunctionele ruimten zijn van groot belang voor ons onderwijsconcept. Kinderen die veel beweging nodig hebben, kunnen terecht op het Speelleerlandschap; kinderen die een sterker ontwikkelde naturalistische intelligentie hebben, komen tot hun recht bij de vertelboom/de moestuintjes. Kinderen moeten de ruimte hebben; via de vele glazen wanden en de het Speelleerlandschap lopen binnen en buiten in elkaar over.“Zorg”: de aandacht die wij alle kinderen geven. Daarbij hoort ook de zorg die wij hebben voor hun toetoekomstige leefomgeving. Wij beschikken over technische installaties; die bevorderen een gezond klassenklimaat en een zuinig energiegebruik. Het dak, waar de leerlingen zicht op hebben via een trap, maakt hen bewust van de waarde “groen” en de invloed van de vier seizoenen. Pijler “verantwoordelijkheid”: de verantwoordelijkheid die kinderen al van jongs af aan krijgen voor hun eigen leerproces/voor omgang met elkaar. De leiding hecht aan het afleggen van verantwoording. We willen open en transparant zijn, naar kinderen toe, naar ouders en de “buitenwereld”. Dat wordt in het gebouw onderstreept door de glaswanden die geheel open geschoven kunnen worden. Ook de teamkamer is een voorbeeld van “openheid” ondanks gelegen in het hart van het gebouw.Toekomstbestendigheid blijkt uit de positie van het gebouw op de kavel. Er is rekening gehouden met eventuele uitbreiding in de toekomst. Die is ook te vinden in bijv. de energieprestatie die 40% onder de wettelijke eis ligt en een binnenklimaat klasse B (goed). Het gebouw wordt gedeeld met een stichting voor kinderopvang; die samenwerking zal in het nieuwe jaar worden uitgebreid met peuterspeelwerk. Soms wordt het gebouw open gesteld voor repetities van de harmonie. Vragen van andere maatschappelijke partners worden waar mogelijk ingewilligd. We willen graag dat gebouw door zoveel mogelijk mensen wordt gebruikt. De “open” uitstraling van het gebouw maakt contact met de omgeving heel vanzelfsprekend.Ondanks de vertraging is het project voortvarend opgepakt. Herbouw is als apart project 'los geweekt van het grotere geheel'. In project- en ontwerpteam zijn de stappen gezet, waar nodig bestuurlijk afgetikt. De gemeente heeft de besluiten voorbereid en gecommuniceerd. Minnelijk is getracht om aan bezwaren van enkele bewoners tegemoet te komen/claims af te kopen. Er zijn geen verdere procedures gevoerd. De vertraging is goed gemaakt; heeft een vlot bouwproces van 10 mnd opgeleverd. Samen zijn memorabele (bouw)momenten voorbereid/gevierd, dat geleid heeft tot een tevreden oplevering en overdracht en feestelijke opening.

Gebruikerservaringen

Superleuke school, bovenbouw op de 1e verdieping. Grote speelplaats. Ruime klassen met de nieuwste touchscreens. Een heel duurzaam dak door de planten. De lift is heel handig. Superleuke leraren. Robin groep 7Een sprankelend, warm, modern gebouw, een uitdagend speelleerlandschap. Voorzien van alle gemakken die het werken hier tot een groot feest maken. Klimaatbeheersing, groepen een eigen ingang/magazijn, lift, vrolijke kleuren, mooie duurzame materialen, speel/leerplein, gemeenschapsruimte (300 personen), invalidentoilet, grote ramen, elektrische zonwering, gezellige teamkamer, aparte ruimtes voor directie, administratie en ib-er. Speelleerlandschap met voetbalkooi, hoogteverschillen, rotsblokken, glijbaan, schommels, zandbak, duikelrek, klimhuis, basketbalpaal.Een school met een open karakter en uitstraling!Juf Thera groep 1/2Een feest om in deze lichte, vrolijke school te mogen werken! Door het vele glas zijn de ruimtes nooit somber en is zichtbaar waar we voor staan.Het leerplein biedt mogelijkheden om kinderen apartmaar ook groepjes te laten werken A. Buurman locatieleider

Leerpunten opdrachtgeverschap

Een beoogde, door het schoolbestuur gewenste, samenvoeging van twee scholen elders, ter vervanging van o.m. de school aan de Schoolstraat, is (politiek) afgeblazen. Alternatief was nieuwbouw van één school op deze plek met handhaving van de andere schoollocatie. Het is uiterst belangrijk om dan direct weer het gesprek met het schoolbestuur, dat mocht uitgaan van het geschrapte plan (een nieuwe dubbele school elders), aan te gaan. Dat vraagt om inlevingsvermogen en durf om zo'n ingrijpend besluit uit te leggen, met een projectvoorstel te komen en een nieuw traject van voren af aan te starten. Er ontstaat niet alleen een geheel nieuwe situatie waaraan men moet wennen; ook een forse vertraging terwijl de bestaande school (1965) 'op' is.Vervolgens in dat nieuwe traject toekomstgericht, op resultaat gericht, positief blijven denken en handelen i.p.v. te veel (teleurgesteld) achterom blijven kijken. Daarin naar elkaar toe heel duidelijk zijn. Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan beïnvloedt dat constant het nieuwbouwproces en geeft dat extra spanning.Dan is het ook belangrijk om de (extra) financiële gevolgen van zo'n beslissing direct in beeld te brengen en aanvullend krediet te vragen voor al die niet voorziene, nu te regelen, zaken. Dat moet niet pas veel later nog eens aan de orde worden gesteld, zoals hier gespeeld heeft. Ook dat beïnvloedt het proces ongunstig.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Neutraal
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Niet tevreden
ICT Belangrijk Niet tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Zeer tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Niet tevreden
Het schoolgebouw is een deelproject van een groter geheel: de centrumvisie die een potentiële uitbreiding van het winkelcentrum etc., de bouw van een station, de herontwikkeling van een nabij gelegen gebouw en deze herbouw omvat. Het schoolgebouw moest qua stedenbouwkundige uitgangspunten, architectuur en een zo groen mogelijke inpassing in de steenachtige omgeving dan ook passen binnen die toekomstige opzet. Dat is een lastige opgave zeker omdat de realisering van zo'n visie afhankelijk is van veel andere factoren. Het ontwerpen en bouwen van de school hebben hierop geanticipeerd. Heel belangrijk Tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Meer dan 20 % CO2 reductie door maatregelen in het gebouw; behalen van een hoger niveau frisse scholen (B); toepassing grasdak i.v.m. CO2 opname, bijdrage aan fijnstofproblematiek (technisch groen).
Thermisch comfort Koelen en verwarmen via warmtepomp met aanvullend een warmteinstallatie die overeenkomt met die, welke nodig is voor een eengezinswoning. Er zijn echter (grote) verschillen in temperatuur in de klassen vermoedelijk door een niet goed werkende warmtepomp.
Visueel comfort Combinatie van een fraai vorm gegeven ontwerp (schuine wanden; geen recht toe recht aan gebouw) van de school, met entresols in de lokalen op de verdieping, met een groen dak (als eerste in Westervoort !) op een groen, als een inspirerend speel- en leerlandschap (met beeldbepalende eik van 50 jaar oud), ingerichte kavel van ca. 3.800 m2. Dat in een omgeving die hoofdzakelijk uit bebouwing, verharding, infrastructuur en ‘dode materialen’ bestaat. De foto's zijn redelijk kort na ingebruikname gemaakt en geven nog geen goed beeld van de groene aankleding.
Akoestisch comfort Toepassing van extra geluidwerende voorzieningen in verband met de vastgestelde hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder.
Materialisatie Baksteen met staal, sedumdak en veel glas in het op het zuiden gelegen speellokaal.
Energieprestatie 40 % onder de wettelijk eis; echter hoge energierekeningen misschien door die niet goed werkende warmtepomp.
ICT CAT 6 is geïnstalleerd; digitale onderwijsborden; jammer genoeg geen draadloos netwerk aangebracht.
Flexibiliteit zie de toelichtingen hierna
Uitbreidbaarheid Het voor dit nieuwbouwproject opgestelde bestemmingsplan bevat een wijzigingsbevoegheid voor een uitbreiding. Dat maakt het gebouw nog flexibeler, mocht daaraan in de toekomst behoefte bestaan. De bestemming is breed opgezet. Om architectonische redenen is een 11e leslokaal mee ontworpen en gebouwd; dit lokaal heeft het schoolbestuur zelf gefinancieerd.
Toegankelijkheid Zie volgende toelichting.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Het gebouw kent een uitgekiende logistiek. Twee bouwlagen met elk een centraal onderwijsplein, met daarom heen gegroepeerd de lesruimten en aparte werkruimten etc. In de leslokalen op de verdieping zijn bovendien entresols aangebracht. - De beide bouwlagen zijn bereikbaar via buiten gesitueerde aparte zijentrees, naar telkens twee aangrenzende groepsruimten met bijbehorend sanitair, kapstokken etc.;- De schuifdeuren in de lesruimten bevatten veel glas hetgeen visueel gezien een meerwaarde (doorkijk, zichtlijnen) geeft, zonder daarbij storend te zijn. Hierdoor ontstaat een maximaal multifunctioneel gebruik van beide centrale onderwijspleinen voor leerdoeleinden, met daarin zo min mogelijk ‘verkeersbewegingen van leerlingen’. Het centrale plein en het speellokaal op de begane grondlaag zijn via een vouwwand van elkaar gescheiden. Na het wegschuiven van deze wand ontstaat een grote ruimte voor het houden van activiteiten zoals: Sinterklaasbijeenkomst, de viering van Carnaval, het geven van lezingen, (ouder)bijeenkomsten, de Kerstviering, de eindmusical van groep 8. Daarnaast is er één hoofdentree.
Exploitatiekosten De bouwkosten zijn binnen het beschikbaar gestelde budget gebleven. Het 11e lokaal is door het schoolbestuur zelf gefinancieerd. Toch hoge energiekosten, dure filters die vervangen moeten worden; hoge kosten glazen wassen, onderhoud lift en buitenterrein (achteraf bezien was kunstgras op de heuveltjes beter geweest).
Het schoolgebouw is een deelproject van een groter geheel: de centrumvisie die een potentiële uitbreiding van het winkelcentrum etc., de bouw van een station, de herontwikkeling van een nabij gelegen gebouw en deze herbouw omvat. Het schoolgebouw moest qua stedenbouwkundige uitgangspunten, architectuur en een zo groen mogelijke inpassing in de steenachtige omgeving dan ook passen binnen die toekomstige opzet. Dat is een lastige opgave zeker omdat de realisering van zo'n visie afhankelijk is van veel andere factoren. Het ontwerpen en bouwen van de school hebben hierop geanticipeerd. De school heeft lange tijd als voorbeeldproject vermeld gestaan op de website van het Agentschap.nl van het ministerie. Onlangs is deze van de site verwijderd.