Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Gorinchem
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 619 / 620
BVO (nieuwbouw/verbouw) 8200 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 4000
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 4200
Overige activiteiten 2 scholen (openbaar en katholiek), kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, sociaal cultureel werk, sporthal, CJG en Home Start
Medegebruikers van het gebouw Stichting Kinderopvang Gorinchem, Stichting Gorcumse Sportaccommodaties, Stichting Staerk, Humanitas (Home Start), Rivas (CJG) en Cultuur op Maat

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2004
Datum bouwkundige oplevering 01-06-2011
Ingebruikname project 01-10-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) GPR 7,5 voor het gehele gebouw en specifiek duurzaamheid minimaal een 8.

Bouwpartners

Architectenbureau Teeuwisse en Willems architecten Den Haag
Overige ontwerpers en adviseurs -
Aannemer(s) Heijmans RotterdamKlimaatservice Hardinxveld Giessendam

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 15,0 miljoen gehele brede school ( € 5.899.000,- voor de 2 scholen)
Type aanvullend bedrag Duurzaamheid
Bedrag € 775.000,-
Aangewend voor energie besparing;WKO installatie, zonnenpanelen, comi warmtepomp,warmtewielen,
Type aanvullend bedrag Duurzaamheid
Bedrag € 55.000,-
Aangewend voor Mossedumdak
Type aanvullend bedrag Milieu omgeving
Bedrag € 75.000,- ( aanvullend)
Aangewend voor CO2 gestuurde luchtregeling
Totale stichtingskosten 13,8 miljoen

Motivatie

Van Onderwijsvisie naar gebouw:Er is vanaf het begin een traject doorlopen waarbij we steeds op zoek zijn gegaan naar de mogelijkheden om het gezamenlijk gebruik van ruimtes te optimaliseren.Alle genoemde functies in hetzelfde gebouw zorgt voor:1. Betere samenwerking en afstemming tussen de voorzieningen waardoor de ontwikkelingsstimulering van de kinderen wordt bevorderd (doorlopende leerlijnen).2. Het dagarrangement in samenwerking met de scholen, sociaal/cultureel werk, sport en andere betrokken organisaties.3. Alle faciliteiten zijn voor de ouders en de kinderen dichtbij, gemakkelijk bereikbaar in hun eigen wijk. Toekomstbestendigheid:Binnen het gebouw is op diverse plaatsen gebruik gemaakt van flexibele elementen zoals bijvoorbeeld vouwwanden bij de speellokalen zodat die ruimte ook betrokken kan worden bij de grote gemeenschappelijke entree. Ook kunnen de lokalen vergroot worden zodat meerdere groepen in een ruimte kunnen werken.Het gebouw bevat 2 kanslokalen zodat enige groei opgevangen kan worden. Daarnaast kan er op de 2de verdieping vrij gemakkelijk een uitbreiding met 7 lokalen gerealiseerd worden. Het trappenhuis en de liftschacht zijn daar al in voorzien.Verbondenheid:Het gebouw is zodanig ontworpen dat de scholen, de kinderopvang, de peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang, gezamenlijk gebruik kunnen maken van diverse functies zoals de speellokalen, een technieklokaal, de mediatheek en de spreekkamers. Het CJG maakt gebruik van een spreekkamer in het gebouw, de lijnen tussen onderwijs en zorg zijn hierdoor erg kort. Men spreekt elkaar regelmatig waardoor ook op het preventieve vlak adviezen vanuit het CJG worden ingebracht waardoor soms escalatie van een probleem voorkomen kan worden. Uiteraard maken alle organisaties ook gebruik van de sporthal. Er is een grote gemeenschappelijke ruimte die door alle partners gebruikt kan worden. Er is een gezamenlijke beheerstichting die het beheer en de exploitatie van het gebouw regelt.Proces:Vanaf het begin zijn alle gebruikers van het gebouw betrokken geweest bij het hele proces vanaf de eerste inhoudelijke besprekingen, het opstellen van het PvE, de selectie van de architecten, het DO en het VO. Er is gewerkt met een projectgroep waarin de genoemde voorzieningen op directieniveau vertegenwoordigd waren met daarnaast een stuurgroep met de bestuurlijk verantwoordelijken. Ook hebben er diverse sessies plaatsgevonden waarbij de architect met alle gebruikers bezig is geweest over hele concrete zaken zoals de indeling van het pand, de kleurstelling en dergelijke.

Gebruikerservaringen

Onze school maakt nu deel uit van De Brede School Gildenplein. Daarmee hebben we zelf kunnen ervaren wat het betekent om “met verschillende partners in een huis te wonen”. En ik moet zeggen: dat bevalt prima. Sinds oktober 2011 blijkt dat het vertoeven onder één dak een belangrijke bijdrage kan leveren aan het kort maken en houden van de lijntjes.Inderdaad, daar moet het gebouw ook op zijn ontworpen. Dat heeft de architect goed begrepen. De partners kunnen elkaar, zeker ook door de indeling en opzet, goed vinden.Iedere beoogde partner was zich er van meet af aan van bewust dat het ontwikkelen van een gedeelde, breed gedragen visie cruciaal is voor het succes van het concept Brede School.We kunnen nu al zonder meer stellen dat het oude adagium “Het geheel is meer dan de som der delen” ook voor de Brede School Gildenplein ten volle opgeld doet.Heeft KBS Mariëngaarde met de BSG een gebouw dat een meerwaarde biedt voor het realiseren van de (inclusieve) onderwijsvisie? Het antwoord daarop is onomwonden bevestigend. Bijdrage uit 7B• grote verbetering (Max)• mooi gebouw (Marlinka)

Leerpunten opdrachtgeverschap

- Per fase een fase document opstellen en laten vaststellen door de (toekomstige)gebruikers. - Aangeven dat er, indien er wijzigingen gewenst zijn, hier meerkosten aan verbonden zijn.- Opstellen van een beheerplan voor het gehele gebouw.- Oprichten van een beheerstichting welke zorgdraagt voor de exploitatie van het gebouw.- Een beheerder aanstellen indien de omvang en diversiteit groot is.- Meerjarige huurovereenkomsten opstellen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Neutraal Neutraal
Materialisatie Heel belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Neutraal
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Neutraal
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit CO 2 gestuurde installatie
Thermisch comfort Vloerverwarming
Visueel comfort Verhoudingsgewijs veel glas toegepast, vides etc.
Akoestisch comfort Aandacht voor geluidsdoorslag van de sporthal naar b.g.g.
Materialisatie Duurzaam
Energieprestatie GPR is bepalend voor energieprestatie
ICT Glasvezel
Flexibiliteit Gebouw is eenvoudig met 7 lokalen uit te breiden
Uitbreidbaarheid 7 lokalen
Toegankelijkheid Goed voor zowel(in)validen
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Meerdere ruimte en meerdere gebruikers
Exploitatiekosten Wat wordt onder exploitatie verstaan? Tot op heden zijn gebruikers positief verrast t.a.v. de exploitatiekosten zoals deze door de Stichting Brede School Nederland zijn opgesteld.
- -