Projectgegevens

Opdrachtgever Wonen Limburg
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 350 / 350
BVO (nieuwbouw/verbouw) 4315 m2 BVO / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1906 m2 BVO
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1116 m2 en 1293 m2 wonen
Overige activiteiten dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, ontmoetingsruimte buurt, sport en wonen (appartementen)
Medegebruikers van het gebouw kinderopvang Humanitas, gemeente Weert (sport) en Wonen Weert

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 20-01-2012
Ingebruikname project 27-02-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) Qpres_tot/Qpres_toel= 0,53

Bouwpartners

Architectenbureau KdV architectuur, Eindhoven
Overige ontwerpers en adviseurs Advies- en Ingenieursbureau van de Laar bv - constructies, EindhovenValstar Simonis - installaties, Eindhoven
Aannemer(s) BAM Utiliteitsbouw bv, MaastrichtKemtec BV, BudelHoppenbrouwers elektrotechniek bv, Tilburg

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 2.700.000,-
Type aanvullend bedrag Ten behoeven van verbreding en DuBo extra budget van gemeente
Bedrag € 1.950.000,-
Aangewend voor huisvesting samenwerkingspartners en DuBo maatregelen
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 4.500.000,- (excl. woningen)

Motivatie

In nauwe samenspraak tussen de toekomstig gebruikers en de architect is gezocht naar zoveel mogelijk combinatie van functies en multifunctionaliteit van (delen van) het gebouw. De wisselwerking tussen de omgevingskenmerken en de daaruit volgende situering van de gymzaal en hoofdentree heeft geleid tot het intern doorvertalen van het hart in het verlengde van de hoofdentree. Aan dit hart zijn alle multifunctionele ruimtes gelegen: welzijnsruimten, kinderkookcafé, speellokaal en gymzaal. Door het speellokaal iets te verhogen, ontstaat er een podium gericht naar de aula en ook naar de gymzaal. De ruime trap in de aula is direct zichtbaar vanuit de hoofdentree en kan als tribune gebruikt worden. Vanuit dit hart worden de onderwijssruimtes ontsloten. Het realiseren van goede verwerkingsruimten buiten de lokalen, te koppelen door schuifpuien met de lokalen geeft ruimte aan de onderwijsvisie. Het gebouw is toekomstgericht ontworpen. De zelfstandige draagstructuur maakt het mogelijk om relatief eenvoudig interne aanpassingen te verrichten. Daarbij is een deel van de school bij terugloop van leerlingen om te bouwen tot appartementen. In de planvorming is al een voorzet gemaakt om een inschatting te kunnen maken hoe deze functiewijziging ingevuld kan worden.Specifiek voor de brede school “Markeent” is het realiseren van een gebouw met een hart. Dit hart bestaat uit de aula waaraan het speellokaal en de gymzaal te koppelen zijn. De gymzaal, het speellokaal en de aula kunnen op verschillende manieren gekoppeld worden en gebruikt worden voor diverse (school) bijeenkomsten. Door de specifieke organisatie van deze grote gemeenschappelijke ruimtes krijgt het gebouw een eigen handtekening. In dit hart vindt ontmoeten plaats. Tussen de gebruikers, maar ook buurtbewoners en andere bezoekers. De verbondenheid is in feite het uitgangspunt geweest voor het ontwerp.In het ontwerpproces hebben de gebruikers zeer intensief deelgenomen aan ontwerpbesprekingen. Hierdoor is er een maatpak ontstaan voor de organisaties die gehuisvest worden in het gebouw. Het betrekken van de gebruikers in het ontwerpproces geeft veel aanknopingspunten om het plan te optimaliseren op het gebied van multifunctionaliteit. De gebruikers moeten het voordeel inzien van het zoveel mogelijk inzetten van ruimtes voor meerdere gebruikers. Dit komt de kwaliteit van het plan zeer ten goede. Door ruimtes voor meerdere gebruikers in te zetten, ontstaat er op andere plekken (budget of fysieke ruimte) mogelijkheden om de invulling van het gebouw verder te verbreden. En, doordat men samen zeer intensief heeft nagedacht over het gebruik van het gebouw, is dit na de oplevering in de praktijk vanzelf toegepast.

Gebruikerservaringen

Henk Derks, bestuurder van Eduquaat, het schoolbestuur: “Markeent is een mooi gebouw, een multifunctionele accommodatie, waaraan heel veel mensen de afgelopen jaren hard gewerkt hebben om het te realiseren. Maar waar het vooral om gaat is wat er in dit gebouw staat te gebeuren. De architecten van KdV architectuur hebben dit op een heel mooie manier tot uiting gebracht. Daarnaast hebben zij goed gekeken naar alle mogelijkheden die het gebouw moet bieden. Het gebouw is immers een ‘brede school’ waar heel veel verschillende activiteiten plaatsvinden. Het gebouw heeft een uitstraling met betekenis voor kinderen en volwassenen: geborgenheid, kracht, robuust, warmte, kleurrijk, ruimte… er mogen zijn. Markeent is vooral een plek voor kinderen… om samen te leren, samen te spelen maar misschien ook wel om samen verdriet te hebben. Maar het is zeker een plek om samen te lachen en te genieten van elkaar. Hier leren kinderen dat iedereen anders is, anders mag zijn. En dat die verschillen de wereld juist zo boeiend maken. Markeent is die kleurrijke wereld!”

Leerpunten opdrachtgeverschap

Door intensief in het ontwerptraject alle gebruikers te betrekken kan er een meerwaarde ontstaan. Samen zoeken naar multifunctionele oplossingen door de partners aan de besprekingstafel. Om de juiste draagkracht voor de besluitvorming te krijgen is het wel noodzakelijk dat de gesprekspartners voldoende bevoegdheden hebben om beslissingen te nemen. Dan kunnen er daadwerkelijk stappen worden gezet in het realiseren van een multifunctionele efficiënte brede school.Een ervaren en luiserende architect is hiervoor noodzakelijk. De ervaring leert dat in dit in het onderhavige ontwerpprocesproces door de houding en ervaring van de architect, het plan wordt doorontwikkeld en gezocht wordt naar de optimale oplossing. Luisteren e vertellen: noodzakelijke ingrediënten in het ontwerptraject. Markeent is zo geworden door een inbreng van alle partijen in het proces.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Heel belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Frisse scholen klasse B is nagestreefd
Thermisch comfort Beperken van de opwarming van ruimten: goede oriëntatie
Visueel comfort Rust en transparatie
Akoestisch comfort Rustige zon's realiseren
Materialisatie Onderhoudsvriendelijk
Energieprestatie Vanuit GPR een 8 realiseren
ICT Modern onderwijs vraagt een passende ICT oplossing
Flexibiliteit In gebruik en in de toekomst
Uitbreidbaarheid Meer de vraag van inbreiding: functievernadering
Toegankelijkheid Integrale toegankelijkheid voor het gehele gebouw
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Zo efficient omgaan met de gerealiseerde ruimtes
Exploitatiekosten Zo laag mogelijk, investeren in duurzame installaties (WKO)
- GPR scoren voor gehele gebouw minimaal een 8