Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting VO Haaglanden
Onderwijssoort (voortgezet) speciaal onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie Image & Motion

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 208/215
BVO (nieuwbouw/verbouw) 3.314/-
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 12-04-2012
Ingebruikname project 01-08-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) onderwijsdeel EPC=1.08 sportdeel EPC=1.5

Bouwpartners

Architectenbureau Van den Berg Kruisheer Elffers architecten Rotterdam
Overige ontwerpers en adviseurs Pieters Bouwtechniek Delft (constructies)ABT Velp/ Delft (installaties)DGMR Den Haag (bouwfysica)BBN Houten (projectmanagement)
Aannemer(s) Waal Bouw VlaardingenTerberg Totaal Installaties Capelle aan den IJssel

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 4.258.725,-
Type aanvullend bedrag Aanvullende budgetten Gemeente Den Haag
Bedrag € 633.227,-
Aangewend voor kwaliteitsverbeteringen, toeslagen paalfundering
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 4.891.952,-

Motivatie

CONTEXTDe nieuwbouw Johan de Witt College aan de Capadosestraat in Den Haag ligt in de (achterstands)wijk Laakkwartier/Spoorwijk. Het stedenbouwkundig plan is hiervoor gemaakt in 1908 door H.P. Berlage. De locatie omsluit, samen met scholen voor basisonderwijs en woonbebouwing aan de Laakkade, een grote, groene en met sportvelden ingerichte ruimte in de wijk. Deze ruimte is onderdeel van een groene as (Aarnout Drostlaan) die door de gehele wijk is doorgezet, maar door de bestaande (te slopen) bebouwing van de Johan de Wittschool aan de Capadosestraat wordt onderbroken. Door de nieuwbouw van het Johan de Witt College wordt de kans gegrepen om de as werkelijk te openen. In Den Haag komen deze groene, dwars op de kustlijn georiënteerde, assen meer voor en vormen daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de vooroorlogse stedenbouwkundige morfologie van Den Haag.Om de stedenbouwkundige as verder te versterken, reageert het ontwerp in massaopbouw spiegelsymmetrisch op de naastliggende monumentale school (architect J. M. Luthmann 1930). Sleutelbegrippen in de onderwijsvisie zijn 'veiligheid en overzicht'. De leerling van het praktijkonderwijs is gebaat bij kleinschaligheid, duidelijkheid en structuur. Gewenst is een schoolomgeving met leerpleinen, liefst onttrokken aan de openbare straat maar toch betrokken op de omgeving. VAN ONDERWIJSVISIE EN LOCATIE NAAR GEBOUW: MAATWERK, VERBONDEN EN TOEKOMSTBESTENDIGDe onderwijsvisie en stedenbouwkundige context hebben geleid tot:a. een uitgesproken lang en smal oost-west georiënteerd bouwvolume, waarbij, in drie bouwlagen, de verschillende leerpleinen boven elkaar aan de westzijde en de gymzaal aan de oostzijde zijn gelegd;b. een opgetilde buitenruimte aan weerszijden van het gebouw die, samen met de entree en de aula/overblijfruimte een ontmoetingsplein vormt dwars op en vooral door het hoofdvolume en daardoor straat en binnenzijde van het bouwblok met de sportvelden visueel aan elkaar verbindt;c. de hoofdontsluiting van de school door middel van een open trap die in de lengte van de school de drie verdiepingen met elkaar verbindt. Hierdoor ontstaat enerzijds een ruimtelijk knooppunt waar ontmoetingsplein en ontsluiting elkaar kruisen en anderzijds een aantrekkelijke verbinding van de leerpleinen en ruimten voor sport en spel;d. een overzichtelijke en flexibele opzet van onderwijsruimten met een gunstige bruto-netto verhouding. De structurele eenheid wordt telkens gevormd door een groepsruimte, leerplein en sanitaire groep. De groepsruimten zijn zowel vanaf het lesplein als vanuit de gang toegankelijk, wat flexibel- en dubbelgebruik mogelijk maakt. De binnenwanden zijn niet dragend en zijn aan de gangzijde transparant. Grote vaklokalen zijn zo gepositioneerd dat ze, bij wijzigingen in het onderwijs, eenvoudig te wijzigen in gewone theorielokalen. Bij de inrichting van het gebouw en de gebouwlijke installaties is nadrukkelijk rekening gehouden met buitenschoolsgebruik van fitnessruimte, gymzaal en open leercentrum. Hierdoor is de mogelijkheid geschapen met de maatschappelijke partners en de buurt op een goed geoutilleerde en veilige manier zowel bewegings- als regulier onderwijs te geven. Door de interne transparantie en slimme logistiek is een veilig en open klimaat ontstaan. Het schoolmanagement heeft met een gestructureerd ontwikkelingsproces, pilot projecten in de bestaande school en een ambitieuze opzet van de nieuwbouw een cultuurverandering naar meer openheid ingezet die als erg succesvol en stimulerend wordt ervaren.

Gebruikerservaringen

Leerling: 'Het is een ontzettend gezellige school, het gebouw is mooi ontworpen, de kleuren zijn vrolijk.'Leerkracht: 'Ik zou het willen omschrijven als "klein maar fijn". In het gebouw heerst een relaxte atmosfeer waardoor er een prettig en veilig pedagogisch-didactische sfeer heerst.Collega's van andere scholen die hier komen zeggen na afloop allemaal hetzelfde over sfeer en collega's van andere vestigingen willen graag bij ons werken. Laatst was er een collega die dacht zelf op de mooiste vestiging te werken en zei vertelde dat ze nu wist dat ze op de op een na mooiste vestiging werkt.'Coördinator/leiding: 'Het gebouw is transparant waardoor het groter oogt dan het werkelijk is. De openheid van de lokalen zorgt voor een rustig binnenklimaat. Iets wat vooraf werd betwist. De leerlingen zouden niet met de vele visuele prikkels kunnen omgaan. Dit is niet waar gebleken. De leerlingen voelen zich er bijzonder goed bij. Iedereen ziet van elkaar dat ze bezig zijn en dat levert een stimulerende uitwerking op bij alle gebruikers van het gebouw. Zien werken, doet werken.'

Leerpunten opdrachtgeverschap

Kijk naar de toekomstverwachting voor uw onderwijs en ontwerp zo weinig mogelijk speciale lokalen of richt ze zo in, dat ze eenvoudig later kunnen worden aangepast naar gewone lokalen.Bezoek alvorens te kiezen voor de toepassing van speciale ideeën of nieuwe producten referentieprojecten en praat daar met decision-makers én de mensen op de werkvloer.Laat toegepaste materialen bemonsteren en vraag een kritische conciërge of facilitair medewerker naar zijn visie op de produkten met betrekking tot bestendigheid tegen leerlingen en of zij makkelijk schoon te houden is.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Zeer tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Neutraal Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
Veiligheid en overzicht Samenhang en uitwisseling Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Door toepassing van CO-2 gestuurde ventilatie blijft de luchtkwaliteit de gehele dag goed.
Thermisch comfort Individuele bediening per lokaal geeft een grote gebruikerstevredenheid.
Visueel comfort Veel glas in het gebouw geeft helderheid, veel daglicht, transparantie en veiligheid.
Akoestisch comfort Eilandplafonds zorgen voor een goede akoestiek.
Materialisatie Er is door de architect en de afdeling inkoop goed overleg gepleegd om het gebouw goed te laten matchen met het aangeschafte meubilair.
Energieprestatie Onder meer door toepassing van warmteterugwinningsunits in algemene ruimten en lokalen gunstig energieverbruik.
ICT Alle lokalen zijn uitgerust met digitale schoolborden, die ook traditioneel werken mogelijk maken. Hierdoor is een soepele overgang van analoog naar digitaal werken voor de docenten mogelijk
Flexibiliteit Lokalen zijn universeel ingericht en voor alle vakken bruikbaar.
Uitbreidbaarheid Het gebouw ligt strak in het kavel en is omringd door bestaande bebouwing en sportvelden er is daarom weinig mogelijkheid om uit te breiden. Dat is overigens ook niet gewenst omdat we een kleine school willen blijven.
Toegankelijkheid Gewenst is een schoolomgeving onttrokken aan de openbare straat maar toch betrokken op de omgeving. De entree van de school voor leerlingen ligt daarom niet aan de straat maar nabij de sportvelden. Het gebouw is integraal toegankelijk. De overblijfruimte en buitenruimten zijn op de eerste verdieping gesitueerd. Wel betrokken op de omgeving maar niet aan de openbare straat.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Bij de inrichting van het gebouw en de gebouwlijke installaties is nadrukkelijk rekening gehouden met buitenschoolsgebruik van fitnessruimte, gymzaal en open leercentrum. Medegebruik door de wijk is daarmee goed mogelijk en wordt actief gestimuleerd.
Exploitatiekosten Door zeer goede isolatie van daken en gevels in combinatie met een CO2 gestuurd ventilatiesysteem (Climarad) is een erg gunstige exploitatie ontstaan. Het gebouw is installatietechnisch in delen opsplitsbaar om gebruik door derden beheersbaar te maken.
Veiligheid en overzicht Samenhang en uitwisseling Veiligheid en overzicht: heldere logistiek, transparantie en doorzichtSamenhang en uitwisseling: de leerpleinen zijn zo opgezet en op elkaar betrokken dat een maximale samenhang en uitwisseling mogelijk is.