Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Swalm en Roer (gemeente is feitelijk opdrachtgever)
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 165 school 30 peuters 20 spec. ond./ 250 impuls leerlingen
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1.930 m2 bvo / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1.425 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 505 m2 bvo
Overige activiteiten Peuterspeelzaal (2), jongerencentrum, schoolbibliotheek, allerlei incidentele activiteiten
Medegebruikers van het gebouw Stichting Wijkaccomodatie Roermond, Peuterspeelzalen, Jongerencentrum, inburgeringscursussen, wijkactiviteiten.

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2009
Datum bouwkundige oplevering 22-12-2010
Ingebruikname project 03-01-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) Energiecertificaat; energieklasse A Energieverbruik conform certificaat 718MJ/m2, CO2 43kg/m2, Electra 69kwh/m2, Gas 2m3/m2 op basis van 1539m2 netto

Bouwpartners

Architectenbureau Architectenbureau Coppen, Willem II Singel 19, 6041HP Roermond
Overige ontwerpers en adviseurs Zeci Roermond (projectmanagement), Volantis Maastricht (installatieadvies), Castermans Maastricht (constucteur), Arnie van Dun Interieurarchitectuur Roermond.
Aannemer(s) Geelen Vastgoed & Bouw Neer (bouwbedrijf), Bam installatietechniek Roermond (W-installatie), It2 Ittervoort (E-installatie), Mike Verdam interieurmakers Neerkant (maatwerk interieur)

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 1.786.800 (1.425 m2 bvo)
Type aanvullend bedrag beschikbaar gesteld door gemeente
Bedrag € 195.600 (235 m2 bvo) / € 290.000 (150 m2 bvo)
Aangewend voor peuterspeelzaal / jongerencentrum
Type aanvullend bedrag beschikbaar gesteld door gemeente / Provincie Limburg
Bedrag € 72.200 (120 m2 bvo) / € 100.000
Aangewend voor extra speelokaal en spreekkamers ten behoeve van wijkintegratie
Type aanvullend bedrag extra speelokaal en spreekkamers ten behoeve van wijkintegratie
Bedrag € 67.200
Aangewend voor warmte/koude opslag
Totale stichtingskosten € 2.511.800 (1.930 m2 bvo)

Motivatie

Basisschool "t Mozaïek ligt in een multiculturele wijk. In 2008 werd de school door slechte resultaten onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie gesteld. In het verbeteringsproces dat hierop volgde groeide de overtuiging dat elk kind boven zichzelf uit kan stijgen als het in het juiste didactische klimaat onderwezen wordt. Hierin staat geloof in elkaar en het kind centraal. Midden in dit verbeteringsproces is het nieuwe gebouw ontstaan. Een gebouw waar iedereen zich welkom voelt. Een gebouw waar je je veilig en op je gemak voelt. Met een duidelijke in kleur geordende ruimteopbouw van klein naar groot. Een gebouw dat spelend leren en sociale omgang stimuleert met z'n materialen, ritmes, kunst en gedichtjes. Een gebouw dat ouders uit hun isolement haalt en ouders betrekt bij het leren op school of leert lezen in de eigen schoolbibliotheek.Het nieuwe gebouw werkte als vliegwiel voor het verbeteringsproces, zozeer zelfs dat ook het onderwijs boven zich zelf uitgestegen is en onlangs het predikaat excellente school behaald is.Het gebouw belichaamt de kernwaarden uit de missie van 't Mozaïek "samen sterk voor kwaliteit";je veilig voelen, structuur bieden, individuele leerwegen volgen en gaan voor het maximaal haalbare. Het gebouw heeft stedebouwkundig een gesloten veilige buitenkant maar ontvangt je gastvrij op zijn open binnenplein. De hoeken zijn opengebroken om ruimte te bieden aan decentrale ingangen op de hoeken. Hier vinden telkens 2 groepen hun eigen herkenbare kleur. De kleuren hebben elk hun gedichtje dat vanuit kinderbeleving werkt aan begrip van jezelf en de ander. In de gevelindeling zijn rekensommen en harmonische getalreeksen verwerkt. De 19 verschillende kleuren baksteen refereren aan de meer dan 50 nationaliteiten in de wijk. De gevelplaten verkleuren afhankelijk van lichtval en kijkhoek en voeden het besef dat je de wereld met een andere culturele achtergrond, anders ziet.Het onderwijs verandert van klassikale norm gerichte aanpak naar een individuele kindgerichte aanpak. De school biedt binnen z'n duidelijke structuur, ruimte voor zelfstudie of instructie aan groepen, groepjes of individuen. Daarnaast zijn de verwerkingsruimtes ideaal om te leren van en met elkaar.Het gebouw biedt ruimte aan peuterspeelzaal, jeugdwerk, en buitenschoolse activiteiten. In de synergie die hier uit ontstaat wordt het gebouw een plek om spelend te leren. Moeten en mogen vinden hun natuurlijke balans. Ook technisch gezien is het gebouw toekomstgericht. Een goede ventilatie met warmteterugwinning zorgt voor een gezonde binnenlucht. De vloerverwarming in het gebouw zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat. De warmtepomp met warmte/koudeopslag zorgt voor een zuinig energieverbruik. De materialen zijn beproefd en duurzaam. Het gebouw is technisch voorbereid op een uitbreiding van vier lokalen met verwerkingsruimte op de verdieping en zonnepanelen op het zuiden.Onderdeel van de visie van de school is om ouders en wijk te betrekken bij de school. De ouders hebben hun eigen plek op school, die dienst doet als huiskamer voor ouders die in het onderwijs assisteren. De open interactie met de ouders in de wijk heeft al geresulteerd in een sterke stijging van het aantal ouders dat op school een inburgeringscursus komt volgen. Het algemene hart van het gebouw biedt veel flexibiliteit en multifunctionaliteit. De open lerarenkamer en schoolbibliotheek zijn ontmoetingsplekken in de centrale hal. Door de kinderen beschilderde panelen brengen de school hier tot leven.In het ontwerpproces is het team stapsgewijs meegenomen in ontwerp en inrichting. Tijdens de bouw zijn kinderen wekelijks op de bouwplaats rondgeleid. Het bouw en ontwerpteam heeft door vakgebied overschrijdend denken, binnen een strakke planning en budget, de visie van de school ruimtelijk waar gemaakt. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben alle bouwpartners een gebouw gemaakt dat veel meer is dan de som van hun individuele inspanningen.

Gebruikerservaringen

"Het gebouw is vorm gegeven vanuit visie op onderwijs. Ondersteunend aan ons onderwijs, toekomstgericht, geschikt voor hedendaags onderwijs. Door kleurgebruik en vormgeving heerst er een rust in de school. Het gebouw omarmt eenieder. Het heeft er toe bijgedragen dat de school van zeer zwak nu het predikaat excellent heeft." (Hetty Belgers, meerschools directeur)"Juffrouw de school ziet er 's-morgens heel anders uit dan 's-avonds" (leerling over de met de kijkhoek van kleur veranderende gevelbeplating)Het gebouw is door een intensieve samenwerking tussen architect en teamleden van 't Mozaïek vormgegeven. De missie: Samen Sterk, voor kwaliteit ligt ook hier ten grondslag. De school straalt openheid, transparantie en veiligheid uit. De school is ingericht om het onderwijsproces optimaal te laten plaatsvinden, de leerlingen te prikkelen door een uitdagende leeromgeving en af te stemmen op de specifieke behoeften van de individuele leerling. (Meester Jan, Directeur)

Leerpunten opdrachtgeverschap

De visie van de school werd door het team gedragen als deel van de wens om het maximale uit deze kinderen te halen. Het gebouw maakte deze visie zichtbaar en beleefbaar en heeft daardoor bijgedragen aan het verbeterproces dat uiteindelijk leidde tot het predikaat excellente school. Les 1:Een door het team gedragen visie is voorwaarde voor een goed schoolgebouw.Voorafgaand aan het ontwerpproces heeft de architect met de individuele teams gesproken. Dit leverde wensen op die men niet haalbaar achtte maar uiteindelijk wel binnen de budget gerealiseerd zijn. Les 2: Direct contact tussen architect en eindgebruikers levert een beter gebouw.Elke week gingen 2 leerlingen op bezoek op de bouwplaats en brachten verslag uit op school. Les 3: Houd de kinderen betrokken bij de bouw dit is leerzaam en voorkomt leerachterstand door verhuizing.Tijdens de bouw wisselde de uitbater van het algemene deel van de brede school en dreigde de openheid van de school ontkracht te worden. Les 4: Blijf ook bij wijzigingen vanuit je visie werken.Het ontwerp is in workshopachtige sessies tot stand gekomen. Dit heeft geleid tot een integraal ontwerp en een zeer korte voorbereidingstijd. Les 5: Organiseer de wisselwerking tussen betrokkenen in gezamenlijke sessies en zorg voor fexibiliteit en wederzijds begrip waardoor een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gebouw ontstaat.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Heel belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
didactisch gebruik Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit De luchtkwaliteit werd door het ontwerpteam als hoogste prioriteit gezien en is zoals uit metingen in het gerealiseerde gebouw blijkt perfect.
Thermisch comfort Het gebouw is uitgerust met vloerverwarming gekoppeld aan een warmtepomp. Dit geeft een behaaglijke warmte in de winter en koeling in de zomer. Dergelijke High-tech verwarmingssystemen zijn moeilijk individueel regelbaar en geven hierdoor meer inregelproblemen als gangbare systemen. Dit heeft het eerste jaar tot enkele minder behaaglijke situaties geleid. De verwachting is dat deze problemen nu tot het verleden behoren en de tevredenheid hierover alleen nog maar toeneemt.
Visueel comfort Het visuele comfort voldoet aan de verwachting (na toevoeging van screens in een lokaal op de verdieping tegen verblinding door de ondergaande zon)
Akoestisch comfort Het akoestische comfort voldoet aan verwachting. De flexibele panelenwand tussen de speellokalen moet wel zorgvuldig gesloten en afgesteld worden om geluidsproblemen tussen deze ruimtes te voorkomen
Materialisatie De materiaalkeuze is onderhoudsarm, natuurlijk en duurzaam. De donkere linoleum in de klaslokalen is krasgevoelig.
Energieprestatie De energieprestatie is zeer goed maar geeft nog niet geheel het berekende verbruik. Dit heeft te maken met het inregelen van het systeem en het verdampen van het bouwvocht in het eerste jaar. De verwachting is dat het geprognotiseerde verbruik de komende jaren bereikt wordt.
ICT De lokalen zijn bedraad de verwerkingsruimtes draadloos op het netwerk aangesloten. Het systeem voldoet prima aan de verwachting.
Flexibiliteit De lokalen zijn gekoppeld aan een grote verwerkingsruimte als een groot flexibel in te delen gebied. Overal in het gebouw is volop daglicht. Hierdoor is het gebouw goed in staat zich aan te passen aan het veranderende onderwijs. De ontsluiting is zowel centraal als decentraal aanwezig. Het gebouw is hierdoor eenvoudig op te splitsen om in de toekomst deels ruimte te bieden aan andere funkties.
Uitbreidbaarheid Het gebouw incl. constructie is voorbereid op 4 extra lokalen en verwerkingsruimte op de verdieping.
Toegankelijkheid Het gebouw is voorzien van een invalidentoilet en lift en is daarmee toegankelijk.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Centraal in het het gebouw liggen de multifunctioneel te gebruiken ruimtes. een groot deel is onderling te koppelen door akoestische flexibele scheidingswanden tot een groot multifunctioneel gebied.
Exploitatiekosten Centraal in het het gebouw liggen de multifunctioneel te gebruiken ruimtes. een groot deel is onderling te koppelen door akoestische flexibele scheidingswanden tot een groot multifunctioneel gebied.
didactisch gebruik Didactisch gebruik. De ordening van de leslokalen overhoeks met z'n 4-en rond de verwerkingsruimte geeft het gewenste gevoel van kleinschaligheid en veiligheid. De rust in het gebouw door de decentrale entree's met garderobe buiten de onderwijszone. De hele logistiek van het gebouw draagt bij aan een optimale onderwijsomgeving.