Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Lelystad
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 400 / 550
BVO (nieuwbouw/verbouw) 9.216 m2 inclusief 21 appartementen
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2.759 m2
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 3.836 m2 plus 2.621 appartementen
Overige activiteiten Welzijn, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk met voorschoolse educatie, sport, zorg, volwasseneneducatie, kunst en cultuur, wonen.
Medegebruikers van het gebouw Kinderopvang, Centrum jeugd en gezin, Consultatiebureau Icare, Allochtone zelforganisaties, Buurtcentrum, Stichting Welzijn, Sportbedrijf Lelystad, Diverse vrijwilligersorganisaties, Centrum voor kunst en cultuur de Kubus.

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 24-12-2010
Ingebruikname project 01-01-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,748

Bouwpartners

Architectenbureau Jeanne Dekkers Architectuur Delft
Overige ontwerpers en adviseurs Nelissen ingenieursbureau b.v. EindhovenAdviesbureau Tielemans Eindhoven
Aannemer(s) Bouwgroep Plegt-Vos Joustra B.V Lelystad

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 3.122.186
Type aanvullend bedrag Investering Welzijn/sport/zorgdeel exclusief woningen.
Bedrag € 5.787.945
Aangewend voor Ruimtes voor ontmoeting, welzijn, sport en zorg.
Type aanvullend bedrag Extra energiezuinige maatregelen
Bedrag € 900.000
Aangewend voor Mechanische balansventilatie met warmte terugwinsysteem, WKO, laagtemperatuur, energiebeheersysteem,
Type aanvullend bedrag Buitenruimte
Bedrag € 2.000.000
Aangewend voor Inrichten buitenruimte gebied
Totale stichtingskosten € 11.810.131 exclusief appartementen

Motivatie

Onderwijsvisie naar gebouw.Atolplaza en het gebied eromheen is ontwikkeld als "Marktplaats voor de buurt concept". Doel het stimuleren en bevorderen van sociale netwerken in de buurt/het stimuleren en ondersteunen van talentontwikkeling/vergroten leefbaarheid. Wijkbewoners van alle leeftijden en herkomst komen met elkaar in contact omdat er allerlei verschillende activiteiten in en om het gebouw op eenzelfde tijdsstip georganiseerd worden. Hierdoor bouwen mensen “publieke familiariteit” op, waardoor de marktplaats voor de buurt een veilige, aangename en interessante plek is om te zijn. Kinderen van 0 tot 12 jaar krijgen op basis van het brede schoolconcept extra programma's voor- en vroegschoolse educatie en na schooltijd nemen de leerlingen deel aan het buitenschools aanbod gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talenten op het terrein van welzijn, sport en cultuur. Voor kinderen en ouders die dat nodig hebben is er extra ondersteuning door het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat gebeurt zowel in het gebouw en als in de buitenruimte/het gebied. In de voorschoolse periode worden ouders door het aanwezige consultatiebureau ondersteund bij het opgroeien en opvoeden van het jonge kind. Voor de oudere jeugd biedt Atolplaza een interessant goed alternatief voor de straat waarin zij de ruimte krijgen om eigen activiteiten te ontplooien. Voor volwassenen is Atolplaza hét ontmoetings- en leercentrum. Daarnaast is de marktplaats het informatie-, advies- en meldpunt voor de buurt. Om dit te bereiken zijn de openbare en islamitische buurtschool, de voorschool (peuterspeelzalen), het wijk- en sportcentrum onder één dak gebracht. Aanvullend daarop zijn andere belangrijk ondersteunende functies toegevoegd die nodig zijn om de extra talentontwikkeling van kinderen en ouders te ondersteunen. Dit op basis van zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik waardoor scholen bijvoorbeeld mede kunnen beschikken over een digitaal trapveld, uitgebreide bibliotheek/mediatheek en ruimtes voor techniekonderwijs. De toekomstbestendigheid van Atolplaza is geregeld door:Inhoudelijk: door de samenwerking extra te faciliteren door het aanstellen van een programmamanager met als doel dat organisaties in samenspraak met de wijkbewoners aanvullend aan elkaar de activiteiten en diensten ontwikkelen die nu en straks gewenst zijn;Ruimtelijk: een indeling die optimaal multifunctioneel mogelijk maakt voor een scala aan diensten en om dat de in de praktijk goed te laten functioneren is er voldoende beheerscapaciteit aanwezig;Constructief: door gekozen constructie kan het gebouw anders ingedeeld worden voor andere en nieuwe functies Verbondenheid: de verbondenheid van betrokken partners te versterken en te faciliteren zijn er regelmatige overleggen gericht op het samen organiseren en uitvoeren van activiteiten. Om de samenwerking de stimuleren zijn er in het gebouw flexwerkplekken aanwezig waar profesionals en vrijwilligers uit de buurt elkaar tegenkomen. Vanuit die spontane ontmoetingen zal de verbondenheid eenvoudiger kunnen groeien. Proces.In het proces naar het gebouw toe is er veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het benoemen van de randvoorwaarden om tot een succesvol concept te komen. Hier zijn nadrukkelijk ook de wijkbewoners bij betrokken omdat het hun gebouw moest gaan worden. Daarnaast was er veel weerstand tegen de komst van een islamitische school en het opnemen van de islamitische basisschool in dit concept. In de ontwerpfase heeft de architect telkenmale samen met de partners en wijkbewoners de toets op de gezamenlijke visie en het ontwerp uitgevoerd. Vanaf de opening is er door de organisaties veel tijd besteed aan het versterken van de eigen kwaliteit/positie en het aangaan van de samenwerkingsverbanden in daarbij passen. Dat zit nu in een afrondende fase. Het programma management gaat nu de volgende fase in waarbij er meer ruimte komt voor de initiatieven uit de buurt.

Gebruikerservaringen

Basisschool Optimist: Atolplaza, the place to be, de plek waar (heel) jong en oud, zwart en wit, gelovig en ongelovig elkaar (voorschools en naschools) ontmoeten, de plek die de droom van onder meer twee basisscholen heeft verwezenlijkt en helaas voor de overige scholen in Nederland een utopie blijft. Basisschool Al Ihsaan: "Samenwerking gericht op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en ouderbetrokkenheid. In Atolplaza kunnen we letterlijk en figuurlijk “alle kanten uit”. Alles is mogelijk en er is altijd wat te doen!"Welzijn Lelystad: In Atolplaza ontmoet je elkaar, kun je jezelf zijn en verantwoordelijkheid nemen. Samenwerking tussen bewoners en professionals ging nog nooit zo makkelijk!Kinderopvang: Een mooie ontmoetingsplek voor jong en oud, waar het motto van SKL Kinderopvang “ Daar word je groot” prima in thuis hoort!

Leerpunten opdrachtgeverschap

Echte uitzonderlijke tips hebben niet. Zijn de gebruikelijke adviezen, die ook wij kregen. Dus ga kijken en luisteren in het land bij reeds ontwikkelde projecten. Een bijzonder waardevolle ervaring van ons waar anderen wellicht wat aan hebben is: "Heb vetrouwen in de burger en durf ze de ruimte te geven." Om te komen tot een gedragen voorziening in de buurt hebben wij wijkbewoners gevraagd om het gebied mee te ontwikkelen. Dus veel meer dan een adviesrol. In onze ontwerpsessies "Puzzelen in de ruimte" met twee groepen wijkbewoners, die ondersteund werden door stedebouwkundige en landschapsarchitect , zijn er twee modellen uitgewerkt. Deze zijn met de deelnemers geanalyseerd en beoordeeld op de belangrijke vooraf afgesproken criteria. Het resultaat was dat de oorspronkelijke weerstand tegen de komst van een dergelijk groot gebouw met daarin dan "ook nog een islamitische basisschool" gaandeweg veranderde in een geaccepteerde visie op hoe dit in dit gebied in de bestaande wijk prima paste. Tot slot blijft een belangrijke "open deur advies":Maximale werking concept vereist investeren in programmamanagement/coördinatie in combinatie met voldoende beheer, die ervoor zorgt dat de werkvloer goed geregeld is.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Neutraal Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
Interactie diverse doelgroepen van bezoekers en gebruikers (seniorenwoningen) Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit De gebalanceerde luchtbehandeling, in combinatie met de mogelijkheden om te koelen en te verwarmen bevallen de gebruikers zeer. Het voldoet ook aan de norm "frisse scholen" dus gezond leef en leerklimaat!
Thermisch comfort De WKO-installatie met de mogelijkheden om te koelen en de regelbaarheid van de installatie blijkt in de praktijk heel goed te werken.
Visueel comfort Intern kent het gebouw een grote mate van transparantie, alle ruimten zijn voorzien van separatieglas wat veel doorzicht en lichtinval geeft. Door gebruik van enkele kleuren in glas een vrolijke beleving voor kinderen.
Akoestisch comfort Door gebruik te maken van isolerende materialen is geluidsoverlast van zowel van buiten als intern tot een minimum gereduceerd
Materialisatie Hoogwaardig: veel steenachtig materiaal zowel binnen als buiten wat ook onderhoudstechnisch een pluspunt is.
Energieprestatie Gebouw heeft hoge isolatiewaarde waardoor onnodig energieverbruik voorkomen wordt. Door gebruik te maken van een WKO gestuurde installatie tesamen met mechanisceh balansventilatie, warmteterugwin en laagtemperatuurverwarming is het doel om een laag energiegebruik te halen. Door de gekozen maatregelen en het centraal energiebeheersysteem is het resultaat een optimum tussen comfort en laag energiegebruik.
ICT Het gebruik van glasvezel draagt bij tot een hoogwaardige verbinding met het internet. In vrijwel alle ruimte is de mogelijkheid om aan te sluiten op internet, zowel bedraad als door WiFi.
Flexibiliteit Intern kunnen ruimten door het weghalen van separatiewanden worden vergroot. Ook het in de toekomst eventueel groter of kleiner worden van scholen is intern heel gemakkelijk op te vangen.
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid Er is ingezet op een gezamenlijk ingang voor alle gebruikers en bezoekers om daarmee de MFA gedachte te versterken. Door de transparantie in het gebouw zijn vanuit de centrale ingang en hal gebruikers en hun ruimten gemakkelijk te vinden.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Een aantal ruimten zijn ingericht voor specifiek gebruik maar kunnen daarbuiten ook worden ingezet voor ander gebruik. Daarnaast zijn er een aantal niet specifiek ingerichte ruimten welke voor velerlei gebruik kunnen worden ingezet. Ook met name de bovenbouwlokalen van de scholen zijn na schooltijd beschikbaar voor medegebruik.
Exploitatiekosten Tijdens de voorbereidingen tot de ontwikkeling van Atolplaza is een exploitatiebegroting gemaakt, tot op heden is deze nog steeds maatgevend en aansluitend op de jaarrekening. Scholen betalen een standaard vergoeding die gebaseerd is op de rijksvergoedingen maar krijgen daar veel meer voor terug in dit concept.
Interactie diverse doelgroepen van bezoekers en gebruikers (seniorenwoningen) De visie en doelen voor de wijk zijn in de ontwerpen van het gebouw en de buitenruimte/gebied vertaald waardoor het geheel een kwaliteitsimpuls voor de buurt is geworden. Integratie binnen en buitenruimte