Projectgegevens

Opdrachtgever Woningbouwvereniging Helpt Elkander
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie Image & Motion

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 70 / 95
BVO (nieuwbouw/verbouw) 2572 m2 BVO / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 708 m2
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 732 m2+ 1132 m2 woningbouw
Overige activiteiten Ontmoeten voor het dorp, sporten, culturele activiteiten, muziek maken, vergaderen, buitenschoolse opvang, peurterwerk, wonen
Medegebruikers van het gebouw Stichting Newest, Kids Society Erica, bewoners-huuArders van woningbouwvereniging Helpt Elkander

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 22-06-2012
Ingebruikname project 13-08-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPC van het onderwijsgedeelte is 1,19 (eis 1,4), totale project: Qpres.tot/Qpres.toel = 0.942

Bouwpartners

Architectenbureau KdV architectuur Eindhoven
Overige ontwerpers en adviseurs Laride, Hart voor huisvesting, VeldhovenIngenieursbureau Bartels, EindhovenBoink, project en energiemanagement, Nuenen
Aannemer(s) Vannel bouwbedrijf, EindhovenBouwbedrijf gebr. van Stiphout, St. Oedenrode

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 1.600.000,- (onderwijsgedeelte en gymzaal)
Type aanvullend bedrag Dorpsvoorziening in kader van idop
Bedrag € 300.000,-
Aangewend voor realiseren van de specifieke multifunctionele dorpsvoorzieningen
Type aanvullend bedrag MFA,
Bedrag € 300.000,-
Aangewend voor Multifunctionele ruimten, ruimten kinderopvang
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 2.200.000,- voor de MFA excl. de woningen

Motivatie

Basisschool Sint Jozef is een als onderdeel van de nieuwe MFA . Sint Jozef is een kleine school met individuele aandacht voor ieder kind. Elk kind is uniek. Wij erkennen dat en passen ons onderwijs, o.a door middel van groepsplannen, zoveel mogelijk aan de kinderen aan. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen ‘leren leren’. Wij willen de leerlingen uitdagen tot zelfstandig en actief leren. Dat gebeurt met DenkBeelden en mindmaps in een mediarijke leeromgeving, die kinderen zeer aanspreekt. Er zijn combinatiegroepen met daarbij de mogelijkheid om kinderen in kleine groepen of zelfstandig te kunnen laten werken. De ruimtes zijn uitgerust met goede ICT voorzieningen, allen op een juiste manier ingepast in de verschillende ruimtes. In een intensief voorbereidingstraject met de architect is er een vertaling ontstaan in het gebouw die een antwoord geeft op de onderwijsvraag. 4 grote groepsruimten, met nevenruimtes, een gemeenschappelijke verwerkingsruimte als centrum tussen de lokalen. Alles in zoveel mogelijke transparante afscheidingen vorm gegeven. De school is onderdeel van de MFA, waarbij het onderwijsgedeelte wel apart te gebruiken is en af te sluiten van de overige voorzieningen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot een rustige leerrijke omgeving in een groter geheel. De gemeenschappelijk ruimte met vast podium is voor de school bedoeld maar ook voor het gehele dorp. Deze ruimte ligt naast het onderwijsgedeelte met daaraan grenzend alle gemeenschappelijke voorzieningen zoals een keuken, vergaderruimten, gymzaal en de ruimten voor de kinderopvang en peuterwerk.Het gehele complex is flexibel opgezet, zowel in gebruik als in aanpassingsmogelijkheden. Op de school zijn appartementen gesitueerd die bij een groei van de school kunnen worden ingezet als groepsruimten. Doordat het gehele gebouw inclusief de appartementen eigenaar is van de woningbouwvereniging is hier met de huurcontracten rekening gehouden. Maar ook de MFA zelf kan eenvoudig worden aangepast aan vernaderende vragen door een juiste keuze voor een draagstructuur gescheiden van de inbouw. Dagelijks kunnen meerdere ruimten door verschillende gebruikersgroepen worden benut, maar dit gebruik kan dus ook in verloop van tijd veranderen.Het hele project is vanaf de initiatieffase samen met vertegenwoordiging van alle gebruikers vormgegeven onder regie van de architect. Afgewogen beslissingen resulterend in een multifunctioneel gebouw waarin ontmoeten letterlijk en figuurlijk centraal staat. Het gebouw neemt een belangrijke plaats in de kern Nederwetten in. Als onderdeel van het door de provincie opgestarte integraal dorpsontwikkelingsplan. Onderdeel van dit plan is het bevorderen van een sociale cohesie in de kleine kernen. De MFA Nederwetten bevorderd en zet aan tot ontmoeten en samenwerken tussen de deelnemers in de MFA en breder voor de gehele dorpskern.Door het ontwerpproces op te pakken als een project waarin samen met de architect en de toekomstig gebruikers het plan is gevormd, is een saamhorigheid en gemeenschapszin ontstaan die het toekomstig gebruik van het gebouw zeer positief heeft beïnvloed. Iedere gebruiker heeft een gelijkwaardige invloed op het ontwerp waardoor het voor een ieder aanvoelt als het eigen ontwerp. Voor het slagen van een MFA een belangrijke succesfactor!

Gebruikerservaringen

Anita de Bie, directeur van de basisschool:"De openheid, de transparantie tussen de lokalen en werkplekken maken het goed mogelijk om het onderwijs in te vullen zoals wij dat graag willen. Door de combinatiegroepen is het werken in kleine groepen binnen en buiten de groepsruimten erg belangrijk. Het gebouw maakt dit mogelijk. Daarbij is het prettig gebouw wat ontmoeten en samenwerken stimuleert".“Iedereen is heel blij dat dit gebouw er eindelijk staat. Tot nu toe hoor ik alleen lovende woorden!” Aan het woord is Ben Meijers, penningmeester van stichting Newest (Nederwettense WelzijnsStichting). Newest heeft van het begin af aan geijverd om dit gemeenschapshuis tot stand te brengen, samen met gemeente, schoolbestuur van de Eenbes en Helpt Elkander. Nadat leerling en 'jeugdburgemeester' Judi Groote met het luiden van een schoolbel de school had geopend, stormden de leerlingen, omringd door ballonnen, naar binnen. Yinthe Dekkers, uit groep 7, was onder de indruk: "Ik vind het een ontzettend gave school. Alles is zo mooi en nieuw. Gewoon prefect."

Leerpunten opdrachtgeverschap

Streef naar gelijkwaardige input voor elke gebruiker(sgroep). Geef wel van te voren duidelijk aan wat de grenzen zijn en tot welk niveau de inbreng kan zijn. In een samenwerking met vrijwilligersorganisaties (vaak bij buurthuizen) zal er rekening gehouden moeten worden met een ander belang dan bijvoorbeeld de school als gebruiker. Ook hierbij geldt dat kaders bepaald moeten worden, bijvoorbeeld zeer nadrukkelijk aan de orde bij bepaald avondgebruik en combinatie met horeca. Het gebruik moet elkaar stimuleren en niet hinderen. Dit kan betekenen dat bepaalde activiteiten niet in een bepaalde gebouwsetting gerealiseerd kunnen worden.Samengevat: wees helder naar elkaar en accepteer bij verschillende gebruikers elkaars randvoorwaarden. Met dit als vertrekpunt kan er een vruchtbare semenwerking ontstaan die begint bij de planvorming.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Neutraal Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Frisse scholen klasse B als uitganspunt
Thermisch comfort Een goed isolerend gebouw, temperatuur overschrijdingen beperken
Visueel comfort Rust in kleurgebruik gecombineerd
Akoestisch comfort Rust inde onderwijsruimten, goede geluisabsorbtie
Materialisatie Fris, onderhoudsarm
Energieprestatie Geen aanvullende eisen
ICT Goede basisvoorziening passend bij onderwijs
Flexibiliteit In gebruik en naar de toekomst
Uitbreidbaarheid Onderdeel van de opgave in de vorm van schoolappartementen
Toegankelijkheid Gehele gebouw integraal toegankelijk
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Uitgangspunt dat zoveel mogelijk ruimten mf te gebruiken zijn
Exploitatiekosten Zo laag mogelijk
- Het realiseren van een dorpsontmnoetingsplek