Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Brielle (opdrachtgever) - Onderwijsgroep Galilei (schoolbestuur)
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 1420 / 1475
BVO (nieuwbouw/verbouw) 19.200 m2 / 0
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 20-07-2012
Ingebruikname project 20-08-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,801

Bouwpartners

Architectenbureau AGS Architecten Heerlen
Overige ontwerpers en adviseurs Projectmanagement : RPS-Kraan Consulting, RotterdamAdviseur installaties: DWA (adviseur installaties)dviseur buitenruimte)Adviseur constructies:ABT, DelftAdviseur bouwfysica: DGMR, Den HaagAdviseur buitenruimte: Copijn
Aannemer(s) Aannemer : Zueblin Nederland, VlaardingenE-installateur : Alewijnse Industrie & Utiliteit, DelftW-installateur : A. De Jong Installatietechniek, SchiedamBuitenruimte : Wallaard (verhardingen c.a.)Buitenruimte : BTL (groen - nog uit te voeren)

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 28.503.491
Type aanvullend bedrag verkoopprijs aan schoolbestuur
Bedrag € 1.958.362
Aangewend voor duurzaamheid (o.a. rendabel duurzaam, WKO-installatie, keuzes schoolbestuur materialisatie)
Type aanvullend bedrag bijdrage gemeente (budget sport)
Bedrag € 238.000
Aangewend voor vergroting en verhoging sportzalen t.b.v. verenigingssport
Type aanvullend bedrag bijdrage gemeente (sport)
Bedrag niet ingevuld
Aangewend voor vergroting + verhoging sportzalen t.b.v. verenigingssport
Totale stichtingskosten € 30.699.853

Motivatie

Ad 1. De visie van Maerlant is: zonder relatie geen prestatie.Deze onderwijsvisie is vormgegeven en zichtbaar gemaakt zowel binnen als buiten het gebouw. Het ontwerp is een compositie van 4 afzonderlijke bouwdelen, verbonden met een ""straat" welke van de diverse bouwdelen weer een geheel maakt. Licht en lucht, transparantie en verbondenheid zijn kenmerkend voor het ontwerp. Binnen de gebouwen krijgen de in totaal 1300 leerlingen van twee scholen (Maerlant en Praktijkcollege) onderwijs. Voor deze vele leerlingen is gezocht naar kleinschaligheid en herkenbaarheid, binnen het grote geheel. Er zijn daarom eigen domeinen voor de diverse onderwijssoorten (Praktijkonderwijs/VMBO, MAVO, HAVO/VWO, sport) waarbij elk domein zijn eigen ingang, lounge- en garderoberuimte én kleur heeft. Die kleurstelling is binnen ieder domein consequent doorgetrokken zodat steeds herkenbaar en duidelijk is in welk domein men zich bevindt. Die domeinen zijn dus herkenbaar gescheiden maar tevens onderling verbonden zodat leerlingen en docenten elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Spannende trappen en loopbruggen in de hoge open centrale straat maken de dwarsverbindingen goed zichtbaar. De straat fungeert als entree, ontmoetingsplek en als verbinding tussen de bouwdelen. Ze draagt ook bij aan de sociale controle. Vanuit diverse standpunten in de straat, op de bruggen en in de verkeersruimten van de gebouwen zijn er zichtlijnen, die het overzicht en de oriëntatie ondersteunen.Binnen de domeinen zelf zijn ook verbindingen gelegd: taallokalen zijn onderling verbonden tot een taalstraat en BINASK-lokalen zijn verbonden tot een grote technasiumruimte in een hoog atrium.Zichtlijnen en transparantie vormen de basis voor een sociaal veilige leeromgeving. Daarnaast is zichtbaarheid van de verschillende activiteiten een belangrijke inspiratiebron.VMBO, MAVO, HAVO, VWO zijn geen afgesloten gescheiden werelden maar de verschillende leerlingen komen op ongedwongen wijze hier met elkaar in contact. Ad 2. In nauw overleg met schoolbestuur en -directies is fysiek ruimte gecreëerd voor toekomstige groei van het leerlingenaantal. Daarnaast zijn alle voorzieningen en infrastructuur voor de steeds belangrijkere digitale en multimediale leeromgeving aangebracht: ICT-voorzieningen in alle lokalen, WIFI door de gehele school, digiborden in alle lokalen.Ad 3. De nieuwbouw is sterk verbonden met de omgeving middels waterpartijen, overkragende bouwdelen en zichtlijnen vanuit de buurt welke doorlopen in het gebouw, met name vanuit de nieuwe woonwijk Nieuwland-Oost. Je ervaart van buitenaf wat er in het Maerlant gebeurt. Het onderwijs staat a.h.w. in de etalage. Ook zijn er verbindingen gelegd met de maatschappelijke partners: de sportzalen en naastliggende buitensportterreinen (voetbal, tennis, atletiek) worden over en weer door leerlingen en (verenigings)sporters gebruikt; Maerlant heeft een drukbezocht open restaurant met o.a. groente uit eigen schooltuinen); met MBO-opleidingen is een doorlopende leerlijn voor verschillende opleidingen gecreëerd. Ad 4. Tijdens het proces is veel aandacht besteed aan communicatie en verbindingen. het ontwerptraject vond plaats binnen een projectgroep waarin de gemeente als opdrachtgever, en schoolbestuur en schooldirecties als gebruikers vertegenwoordigd waren. Daarnaast is er een Klankbordgroep gevormd, waarin omwonenden, Veilig Verkeer Nederland, wijk- en dorpsraad konden meedenken en -adviseren over omgevingszaken. De direct omwonenden zijn tijdens de ontwerpfase meerdere malen uitvoerig geïnformeerd, zodat ook zij steeds op de hoogte waren. Dat alles heeft veel bijgedragen aan een soepel verloop van het totale proces. Binnen de gemeente is een aparte raadscommissie gevormd, waardoor de gemeenteraad vrijwel maandelijks door het college werd geïnformeerd of om advies gevraagd over de inhoudelijke, bouw- en financiële zaken. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het bestuurlijk vertrouwen in proces en project.

Gebruikerservaringen

Leerlingen:Centrale vraag: “Hoe ervaren jullie de nieuwe school nu jullie driekwart jaar hier op het Maerlant zitten?” Unaniem is men het erover eens dat het een prachtig mooi nieuw gebouw is. “En al die verschillende kleuren zijn ook leuk.” . “En weet u wat we ook leuk vinden? Dat we nu allemaal bij elkaar in één gebouw zitten! Gewoon vmbo tot en met gymnasium, allemaal. Helemaal leuk!” Collega:Ik ben nog steeds onder de indruk van onze imposante hal en al die trappen en bruggen. Prettig ook om te zien hoe de leerlingen met elkaar het in gebruik hebben genomen. En zelf: fijn alles mooi nieuw, goed bereikbaar iedereen via trappen en bruggen. Transparantie is wel nieuw: even wennen!Rector:Drie gebouwen en centrale hal smeden drie culturen en schoolgemeenschappen tot één school. Door al die schooltypen zo mooi bij elkaar te hebben ligt er ook de mogelijkheid het onderwijs te verbinden. HAVO/VWO met de praktijkafdelingen van het vmbo. Een uitdaging. Door al die bruggen en verbindingen ligt er ook de mogelijkheid tot samenwerking met alle collega's. Het gebouw nodigt daartoe uit.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Richt het proces goed in, zowel binnen de gemeente als binnen de school.Richt de projectcontrol goed in: gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, en het gaat bij nieuwbouw om forse bedragen. Informeer de gemeenteraad regelmatig en geef bij dreigende kostenoverschrijdingen zo mogelijk ook steeds alternatieven aan. Geef regelmatig de (financiële) stand van zaken weer. Maar kijk bij projectcontrol niet alleen naar geld maar ook (vooral) naar inhoudelijke kwaliteit en planning.Nieuwbouw is ook voor schoolteams een complex proces. De wijze van planvorming (en momenten van beïnvloedingsmogelijkheden) onttrekt zich vaak aan het blikveld van de eindgebruikers/docenten. Zorg daarom dat juist ook de eindgebruikers (en leerlingen) goed worden geïnformeerd, en laat tijdig zien hoe hun praktijkinzichten worden "vertaald"". Dit voorkomt - dure - aanpassingen lopende de bouw.Ruim bij nieuwbouw voldoende tijd in voor de afrondende werkzaamheden door aannemer en de inhuizing door de schoolteams. Maak zeker in de laatste maanden voor oplevering een facilitair manager vrij, zodat hij kan fungeren als contactpersoon en "regelneef". Laat alles via 1 aanspreekpunt lopen.Doe aan "verwachtingsmanagement": communiceer helder naar gebruikers dat nieuwbouw kinderziektes kent, en dat tijd nodig is om installaties adequaat in te regelen en zaken goed te laten werken.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Niet ingevuld
Thermisch comfort Heel belangrijk Niet ingevuld
Visueel comfort Belangrijk Niet ingevuld
Akoestisch comfort Heel belangrijk Niet ingevuld
Materialisatie Belangrijk Niet ingevuld
Energieprestatie Heel belangrijk Niet ingevuld
ICT Belangrijk Niet ingevuld
Flexibiliteit Belangrijk Niet ingevuld
Uitbreidbaarheid Neutraal Niet ingevuld
Toegankelijkheid Belangrijk Niet ingevuld
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Neutraal Niet ingevuld
Exploitatiekosten Heel belangrijk Niet ingevuld
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
- -