Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 1400 / -
BVO (nieuwbouw/verbouw) 5560 / 4250
Aantal m2 bvo voor onderwijs 9210
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 700
Overige activiteiten Openbare Bibliotheek Rivierenland, vestiging ZaltbommelSporthal van Sportfondsen (aanpassingen ten behoeve van nieuwbouw Cambium College / Bibliotheek
Medegebruikers van het gebouw Openbare Bibliotheek Rivierenland

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2008
Datum bouwkundige oplevering 13-08-2012
Ingebruikname project 20-8-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) Na wijziging van het Bouwbesluit in 2003 speelt het fenomeen 'rechtens verkregen niveau' geen rol meer bij verbouwingen. Sinds 2003 geldt de EPC-eis alleen voor nieuwbouw (het geheel vernieuwen van een bouwwerk) eea conform art. 5.14. Er is voor dit project derhalve geen EPC-berekening uitgevoerd.

Bouwpartners

Architectenbureau AGS Architecten Amersterdam
Overige ontwerpers en adviseurs Woonlinie, ZaltbommelWHR Installatie-adviseurs Breda bvAdvies- en Ingenieursbureau voor bouwconstructies van de Laar, Eindhoven
Aannemer(s) Bouwbedrijf Timmers, Rosmalen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 7.270.217,-
Type aanvullend bedrag eigen bijdrage schoolbestuur
Bedrag 500.000,-
Aangewend voor duurzaamheid
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 7.770.217,-

Motivatie

Van Onderwijsvisie naar gebouwDe significante uitbreiding op ons bestaande schoolgebouw heeft grote invloed gehad op de ‘logistieke’ organisatie binnen de school. Wij stonden voor de keuze de bestaande school te verbouwen en een solitaire nieuwbouw te realiseren, of de nieuwbouw in de bestaande bouw te integreren en zo één nieuw gebouw te realiseren. Samen met de architect hebben wij gekozen voor het laatste. Belangrijk op de ‘Buys’ is, dat leerlingen zich op een kwalitatief hoog niveau kunnen ontplooien en voorbereiden op middelbaar, hoger en universitair vervolgonderwijs. Daarnaast kenmerkt de school zich door de persoonlijke sfeer : de is school groot genoeg om zich sterk te maken voor goede docenten, voorzieningen en middelen, en klein genoeg om leerlingen individueel te kennen. Deze schoolvisie komt uitstekend tot haar recht in het nieuwe gebouw. De nieuwe logistieke structuur en rigoureuze indelingswijzingen in het bestaande gebouw heeft er toe geleid dat er nieuwe verbindingen op school zijn ontstaan. De school kende voorheen een lineaire structuur. Samen hebben we een concept ontwikkeld van rondgang rond een patio en hoofdtrappenhuis met als verbindende elementen de aula op de eerste verdieping, de kunstvakken op de begane grond en de mediatheek die door een vide is verbonden met de openbare bibliotheek Rivierenland. Op deze wijze kunnen de verschillende onderwijsvormen zich ontwikkelen binnen hun eigen domein, en vinden elkaar op deze rondgang op de plekken waar cognitieve kwaliteiten niet prevaleren.De nieuwe hoofdstructuur in ons gebouw is een krachtige instrument om deze verbindingen tussen leerlingen te garanderen. Wij hebben de architect gevraagd deze visie niet alleen in de functionele plattegronden te realiseren maar ook in het gevelbeeld: TL, HAVO en VWO hebben hun eigen ruimte en worden verbonden door één lijn die als een oog de aula omvat een visuele verbinding maakt met Zaltbommel. ToekomstbestendigheidHet ontwikkelen van één gebouw heeft nog een ander groot voordeel. In de structuurvisie van Zaltbommel staat een grote woonwijk gepland achter onze school. Mocht het nodig zijn om de in de toekomst richting deze wijk op nieuw uit te breiden is dit goed mogelijk. In het ontwerp is rekening gehouden met het doortrekken van de rondgang richting een eventuele nieuwe vleugel. Een tweede reservering is gemaakt aan de stadskant van de school. Tussen de sporthal en onze school kon een derde functie worden ingepast. Met de komst van de Bibliotheek en de inpassing binnen onze school heeft de toekomstbestendigheid van het ontwerp zich al bewezen. Deze verbondenheid en samenwerking met maatschappelijke partners kan in de toekomst verder geïntensifieerd worden. De eerste stap zal een bredere samenwerking tussen onze mediatheek en de openbare bibliotheek zijn. Hier is in het ontwerp al rekening meegehouden doormiddel van een vide die net als de aula op de stad is gericht en verbondenheid tussen deze twee laat zien. Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om deze waarden voor de school in de ver- nieuwbouw gerealiseerd te krijgen. En dat is gelukt door een uitstekend proces. ProcesHand in hand, is de beste benaming voor het traject dat de afgelopen jaren doorlopen is: met onze architect, de Gemeente, Openbare Bibliotheek Rivierenland en niet op de laatste plaats ons eigen personeel. Vanaf de eerste schetsen is een grote groep mensen betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerp en de verbinden kwaliteiten tussen Huisvesting en Onderwijsvisie. Door de open houding en het gebruikmaken van elkaars kwaliteiten en inzichten is het mogelijk gebleken tot het allerlaatste moment deze visie in het ontwerp tot uitdrukking te brengen en aan te scherpen. De toevoeging van een Technasium (250m²) en de wens van de Gemeente om een bibliotheek (600m²) te integreren in het ontwerp, vlak voor startbouw is hier een goed voorbeeld van.

Gebruikerservaringen

Leerling afdeling Havo:Er is rust in het gebouw door de verschillende afdelingen. We hebben ook betere lesroosters. Het is wel jammer dat er een andere pauze indeling is. Docent:Er heerst rust in het schoolgebouw. We hebben duidelijk herkenbare eenheden. Ook beschikken we eindelijk over betere roosters en sinds januari 2013 zijn de ICT voorzieningen op peil. Schoolleiding:De verbouwing is boven verwachting: we hebben er echt een andere school mee terug dat het kleinschalig organiseren van ons onderwijs heel goed mogelijk maakt. De gemeenschappelijke ruimtes in de school zijn ontmoetingsplaatsen voor de leerlingen (aula, mediatheek etc.). De verbouwing heeft onze visie op leerlingen en onderwijs verder zichtbaar gemaakt (de verbouw: meer dan het stapelen van stenen).

Leerpunten opdrachtgeverschap

De nieuwbouw was het sluitstuk van het Strategisch Beleidsplan 2004-2008. In die zin was het gebouw het maatpak dat aansloot op de ontwikkeling in het onderwijs en het personeelsbeleid. Voor het ontwerp cruciaal; weten wat je wilt en vooral ook wat je niet wilt.Tips:Roadshow: medewerkers bezoeken 40 andere scholen (maken foto's) en ontwikkelen moodboards- wat willen we wel en wat willen we niet.Directievoering: Samen met woningcorporatie uit de regio; betrokken en goedkoop.In een vroeg(er) stadium aandacht voor details (hang- en sluitwerk etc.) vraag naar referentiescholen.Klimaatkasten meenemen in esthetische vormgeving (vooraf).

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Zeer tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Niet ingevuld Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitstraling in aansluiting met de andere locatie (locatie De Waard) Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit De luchtkwaliteit is in het verbouwde deel van het gebouw enorm verbeterd. Ondanks de relatief lage vrije hoogte boven de plafonds hebben we er een goed werkend gebalanceerd systeem in gekregen.
Thermisch comfort De situering van de nieuwbouw is optimaal op de zon gesitueerd, wel veel glas, maar weinig directe opwarming door de zon. De school is klimaattechnisch goed te 'besturen'.
Visueel comfort Wij hebben samen de zichtlijnen en transparantie zo op elkaar afgestemd overzicht gewaarborgd is zonder dat je het idee krijgt in een kijkdoos te zitten. De patio, hoofdtrappenhuis en zeker de aula met een dubbele verdiepingshoogte en lichtlijnen vanaf de bovenliggende verdieping geven de school visueel veel dynamiek zonder druk te worden. Mede het kleurgebruik voor de verschillende domeinen geven duidelijkheid aan de leerlingen en maken van de school een warme verschijning.
Akoestisch comfort Hoewel er in school meer dan 1400 leerlingen rond lopen is het er rustig. De logistieke structuur heeft hier een groot aandeel in maar zeker ook goede akoestiek.
Materialisatie De nieuwbouw sluit goed aan bij de oudbouw. De bakstenen zijn goed op elkaar afgestemd en de toevoeging van de zinkkleurige gevel geeft de school haar benodigde cachet en verwijst zijdelings naar de materiaalkeuze van onze andere school.
Energieprestatie De energieprestatie zien wij samen met de exploitatiekosten. Hoe deze zich tov de 'oude' situatie zullen verhouden weten pas na dit boekjaar.
ICT De ICT is met de verbouwing / nieuwbouw mee opgeschakeld naar het gewenste niveau en voldoet aan de gebruikerseisen.
Flexibiliteit Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Door de brandcompartimenten af te stemmen op de grootte van de verschillende domeinen zit er op de flexibiliteit ogenschijnlijk een beperking. Deze hebben we ondervangen door op de raakvlakken van onderwijsdomeinen lokalen te laten ontwerpen die in de tijd makkelijk anders binnen de lestabel kunnen worden ingedeeld.
Uitbreidbaarheid Er is in de planvorming rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding richting een nog te bouwen nieuwbouwwijk achter de school. De uitbreidbaarheid heeft zich al bewezen door de toevoeging van de Openbare Bibliotheek.
Toegankelijkheid De school is 100% toegankelijk volgens het boek Toegankelijkheid. Wij ondervinden geen hinder. Het lijkt of de leerlingen veel makkelijker door het gebouw bewegen, zelfs in de bestaande stukken.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Op externe multifunctionaliteit wordt (nog) niet ingezet. Wel wordt de aula gebruikt voor theater, presentatie en feesten. Het multifunctionele karakter zal zich in de toekomst vooral laten zien vanuit het gebruik van de mediatheek icm de Openbare Bibliotheek.
Exploitatiekosten We draaien nog niet een volledig boekjaar, dus heel precies kunnen we nog niet zijn. Wel hebben we het gevoel dat door de goede bestuurbaarheid van de verschillende technische systemen deze kosten per m² zullen afnemen. Bij de materiaalkeuze hebben we goed gelet op het benodigde onderhoud en bijbehorende exploitatielast. Daar verwachten we, in positieve zin, veel van.
Uitstraling in aansluiting met de andere locatie (locatie De Waard) -