Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Tabijn
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 225 / 225
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1.695 m2 bvo school + 15 woningen / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1.590 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 105 m2 bvo
Overige activiteiten BSO - Peuterschool
Medegebruikers van het gebouw Medegebruikers vallen onder Stichting Tabijn

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2008
Datum bouwkundige oplevering 16-07-2012
Ingebruikname project 03-09-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPC van school en woningen 1,19

Bouwpartners

Architectenbureau BBHD Architecten - projectarchitect Ronald van Hek
Overige ontwerpers en adviseurs - Regent Vastgoedmanagement en Advies- Alcedo advies bouwfysica- Constuctiebureau Tentij- Klaver Klimaattechniek Installaties
Aannemer(s) - Bouwbedrijf Tervoort Egmond- Van der Gragt Ontwikkeling- GP Groot Terreininrichting

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 1.934.759
Type aanvullend bedrag aanvullende investering schoolbestuur
Bedrag € 252.437
Aangewend voor Buitenschoolse Opvang, Peuterschool
Type aanvullend bedrag aanvullende investering schoolbestuur
Bedrag € 33.613 + € 26.471
Aangewend voor exploitatievoordeel ivm energiezuinig gebouwen en bijdrage post onvoorzien
Type aanvullend bedrag investering door projectontwikkelaar (bieding uit de aanbesteding)
Bedrag € 75.000
Aangewend voor bouwkosten
Totale stichtingskosten € 2.337.406

Motivatie

In de onderwijskundige visie van de school heeft elk kind heeft unieke mogelijkheden en talenten. Kinderen leren dan ook op verschillende manieren. Meer en meer verschuiven de accenten van zelfstandig leren naar samenwerkend en coöperatief werken. Het onderwijzen aan kinderen verschuift en wordt het leren van kinderen. Kinderen moeten meer de ruimte krijgen voor eigen keuzes en initiatieven. De Paulus creëert situaties waarin de leerlingen effectief leren samenwerken want leren doe je vooral met en van anderen. Het streven van de Stichting Tabijn en basisschool Paulus is om de nieuwbouw te realiseren volgens het Teamonderwijs op Maat principe (TOM). Speerpunten uit dit principe welke invloed hebben op het gebouw, zijn het klas doorbrekend leren in kern- of basisgroepen, lesgeven in multidisciplinaire teams en werken op verschillende werkplekken met verschillende samenstelling. In het ontwerp van de school is voortdurend gestreefd deze visie realiseerbaar en zichtbaar te maken.De school streeft ernaar om het leerstofjaarklassen systeem vaker los te laten en meer te werken met wisselende instructiegroepen. Een dergelijk systeem vraagt om een flexibele en afwisselende leeromgeving. Door in de planopzet juist uit te gaan van een vast maatsysteem kan het plan eenvoudig binnen een bouwsysteem worden uitgevoerd, waardoor deze flexibiliteit mogelijk kan worden gemaakt.De Paulus is volop in beweging en daarbij ook op zoek naar brede school activiteiten. De school wil naast de continuïteit in de verticale leerlijn (van peuter tot naar het voortgezet onderwijs) ook zorgen voor continuïteit binnen de horizontale leerlijn (gedurende de hele dag op alle verschillende facetten). Ook de buitenruimte is in samenhang met het gebouw zodanig ontworpen, dat het niet alleen een aantrekkelijk schoolplein is, maar dat bovendien de kansen op het ontstaan van (sociaal- en verkeer)onveilige situaties, zowel tijdens als buiten schooltijd, tot een minimum worden beperkt. Enerzijds richt de aandacht zich hierbij op het gebruik van de school in dagsituaties waarbij goed toezicht op leerlingen mogelijk moet zijn. Daarnaast is het belangrijk dat, buiten schooltijd, een goede sociaal veilige omgeving wordt aangeboden. Bijzonder onderdeel is dat de "Kiss&Ride" voorziening onderdeel van het schoolplein is gemaakt, en ook deze dubbel gebruikt wordt.Tijdens het ontwerp- en bouwproces is met situering en opzet van het ontwerp zodanig rekening gehouden met bestaande bebouwing, dat tijdens de bouw deze grotendeels veilig kan blijven functioneren. Zorgvuldig overleg en duidelijke afspraken met alle betrokkenen uit het ontwerp- en bouwproces, is de belangrijkste basis voor het succes van het project.

Gebruikerservaringen

Een prachtig licht en ruim gebouw! Ideaal voor mij als ouder is ook de kiss-and-ridestrook op het eigen terrein van de school. De kinderen kunnen veilig in- en uitstappen en de buurt heeft geen last van het extra verkeer in de ochtend. Onder schooltijd hoort hij bij het schoolplein.(Ouder)We hebben heel mooie hoge tafels en stoelen in de klas. En iPads. Soms doen alle klassen met knutselen de schuifdeuren open en dan werken we samen met de andere groep. We hebben ook een grote theatertrap en een eigen technieklokaal met heel veel spullen. (Leerling)In de nieuwe school hebben de leerlingen de ruimte om te groeien – letterlijk! De flexibele indeling maakt klassendoorbrekend werken mogelijk. Voor de jongste kinderen hebben we een aparte ‘snoezelruimte’ waar de zintuigen op een rustige manier geprikkeld worden. De lokalen zijn allemaal licht en ook de teamkamer is heerlijk om in te verblijven.(Leerkracht/directie)

Leerpunten opdrachtgeverschap

- Zorg dat je als schoolbestuur de bouwheer bent.- Overleg met Gemeente om samen een nieuwe school te bouwen, houd rekening met wensen en belangen van de Gemeente;- Vertaal je onderwijswensen in een functioneel programma van eisen;- Maak een goed technisch programma van eisen;- Stel een adviseur aan om de gehele Europese aanbesteding te verzorgen;- Betrek de school bij het gehele proces, stel de directeur aan als lid van het planteam;- Zorg voor een goed communicatieplan naar omwonenden, team, ouders.- Zorg voor goede communicatie met de aannemer;- Stel het budget en de planning op, Houd je hieraan, dit is maatgevend;- Start op tijd met de inrichtingsplannen van het gebouw (meubilair etc.);- Bij de controle van de werktekeningen ga uit van de gekozen indeling van de (groeps-) ruimten in verband met de locaties van wandcontactdozen, schakelaars, ict voorzieningen etc.;- Complexe technische installaties vergen veel inspanning om goed en naar tevredenheid te werken, na de ingebruikname van de school komen nog heel wat problemen naar voren;

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Heel belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
BREEAM Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit • Ventilatie CO-2 gestuurd, zoveel mogelijk per cluster van ruimtes gestuurd;
Thermisch comfort Gebruik van hoge isolatiewaarde van de vloeren, gevels en dak(en);
Visueel comfort • Benut daglicht zoveel als mogelijk, ter vervanging van kunstlicht;• Benut in de winter de zoninstraling, maar voorkom hinderlijke zonnestralen;
Akoestisch comfort In keuze van materialen/afwerkingen is vanuit bouwfysisch advies goed rekening gehouden met akoestiek van ruimtes
Materialisatie Belangrijk uitgangspunt hierin is dat het plan een gebiedsbepalende uitstraling verlangd, die in architectonische uitwerking en materialisatie tot uitdrukking moet komen.
Energieprestatie • In ontwerp zorg voor een groot accumulerend vermogen in het gebouw;• warmtebehoevende ruimtes op het zuiden te oriënteren enruimten met een hoge warmteproductie (leslokalen)op het noorden;
ICT • In ontwerp zorg voor een groot accumulerend vermogen in het gebouw;• warmtebehoevende ruimtes op het zuiden te oriënteren enruimten met een hoge warmteproductie (leslokalen)op het noorden;
Flexibiliteit Met als doel een gebouw te realiseren dat langdurig in staat is om huisvesting te bieden voor het onderwijs, evenals uit economische overwegingen, vormt flexibiliteit van het gebouw en de gebouwdelen een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp.
Uitbreidbaarheid Alle bouwkundige en installatietechnische voorzieningen in het gebouw zijn zodanig ontworpen dat in de toekomst een zeer grote mate van vrijheid blijft bestaan om het gebouw tegen een redelijke investering en op een overzichtelijke wijze aan te passen en of uit te breiden.
Toegankelijkheid Entrees zijn herkenbaar en goed gesitueerd ten opzichte van omgeving en schoolpleinen.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) • Flexibele wanden om de lokalen te kunnen schakelen (bijvoorbeeld om van 2 lokalen 1 lokaal te kunnen maken).• Creëren van mogelijkheden in de groepen om hoeken ( bouwhoek, huishoek, speelhuis etc.) gezamenlijk te gebruiken.• Speellokaal eenvoudig als toneel te gebruiken in combinatie met aula• Planopzet heeft de mogelijkheid functies relatief eenvoudig te veranderen,• Mogelijkheid om per unit, stilteplekken/lokalen te creëren.
Exploitatiekosten Ten einde een optimaal exploitabel gebouw te verkrijgen is het gebouw ontworpen met duurzame, onderhoudsarme materialen. Detailleringen en materialen zijn functioneel, goed te reinigen en eenvoudig te onderhouden.
BREEAM De gemeente Castricum heeft voor de actualisering van de Strategische Visie Buitengewoon Castricum aangegeven de nieuw te ontwikkelen gebouwen energieneutraal te willen realiseren. Uitgangspunt voor de planvorming van de school en de woningen is de duurzaamheidstool Breeam waarbij de school en de woningen minimaal het predicaat "very good" dienen te halen. Het ambitieniveau voor de school is een hoger predicaat dan "very good".